Triplex confinium

COMUNICAT

RO

În urma afişării rezultatelor de selecţie a proiectelor Erasmus+ K203, secţiunea pentru parteneriate strategice în domeniul universitar, Universitatea Politehnică din Timişoara şi Facultatea de Arhitectură şi Urbanism anunţă câştigarea finanţării pentru proiectul

Triplex confinium_O abordare a lacunelor și neconcordanțelor vizibile în domeniul învățământului superior de arhitectură și urbanism prin explorarea discontinuităţilor vizibile de-a lungul frontierelor naționale dintre România, Ungaria și Serbia

Experiența ultimelor decenii a relevat lacune în colaborarea transfrontalieră în domeniul arhitecturii și urbanismului între Romania, Ungaria si Serbia.  S-a observat că studenții de arhitectură, educatorii și, în consecință, tinerii profesioniști din domeniul arhitecturii ce activează in România, Serbia și Ungaria nu sunt, în cea mai mare parte a lor, conștienți unul de celălalt, de terenul lor cultural comun și de măsura în care istoria lor recenta (socială, politică și economică), oarecum similară, le afectează mediul de muncă și deciziile luate in cadrul proiectelor. Colaborările transnaționale propuse vor aborda condițiile teritoriale complexe ale unei zone de întâlnire specifice si anume regiunea Banatului istoric (euro-regiunea DKMT).

Parteneriatul strategic Triplex Confinium va aborda lacunele și neconcordanțele dintre politicile spațiale ale fiecărei țări partenere, precum și tendințele educaționale, recunoscând că diferențele dintre parteneri sunt la fel de importante ca și asemănările. Prin proiectarea și testarea de noi module educaționale comparative pentru arhitecți, cuprinzând domenii conexe precum antropologia, științele politice, geografia socială,dar și instrumentarul digital necesar interpretării datelor, sperăm să creștem gradul de conștientizare al arhitecților față de aceste probleme comune. Modulele se vor adresa unui grup de 21 de educatori și 28 de studenți care vor lucra împreună în două programe de formare intensivă. Pentru grupul țintă al proiectului, programul va crea oportunități pentru experiențe reale, in situ, subliniind aspectele teoretice și instrumentele necesare explorării teritoriale, precum și diversele tactici participative de implementare a proiectului de arhitectura. Pe termen lung vom crea un cadru pentru realizarea de noi parteneriate transnaționale între țările vecine – România, Serbia și Ungaria, axat pe competențele grupului țintă stabilit, cu scopul de a aborda probleme comune atât în ceea ce privește învățământul superior, cât și dezvoltarea regională. Prin creșterea gradului de conștientizare a patrimoniului nostru comun ca resursă partajată, palpabilă, sperăm să încurajăm grupul țintă să promoveze excelența în domeniul practicii spațiale, prin implicarea directă a actorilor locali: voluntari, lideri comunitari, oficiali aleși, administratori, ONG-uri.

Grupul țintă al proiectului este format din 21 de tutori și 28 de studenți. De asemenea, estimăm că alți 179 de beneficiari indirecţi ai proiectului vor participa la evenimentele de multiplicare a programului. Participanții provin din domeniile arhitecturii, urbanismului, antropologiei urbane, geografiei sociale, sociologiei și științelor politice.

Principalul produs intelectual al proiectului, care va constitui in fapt o baza pentru toate celelalte produse va fi o noua structură pedagogică bazată pe trei module: Gândire critică în arhitectură, Explorare și analiză, Proiectare și implementare. Informațiile și instrumentele dezvoltate ca parte a celor trei module vor migra treptat către celelalte două rezultate prefigurate – un Curriculum și o publicație digitală. Fluxul de lucru pentru producția acestor produse intelectuale se bazează pe următoarele etape: (1) planificare colectiva a livrabilelor prin acțiuni desfăşurate în timpul întâlnirilor transnaționale; (2) sesiuni de dezvoltare individuală a livrabilelor și testare locală; (3) diseminarea rezultatelor către toți partenerii; (4) dezvoltarea unui mecanism intern de recenzie peer to peer; (5) sesiuni de testare a livrabilelor în timpul programelor intensive – școli de vară (6) diseminarea rezultatelor. Aceste 6 tipuri de acțiuni trebuie înțelese ca faze dintr-un ciclu de producție ce va fi repetat pentru fiecare din cele doua programe intensive ale parteneriatului.

Printre rezultatele proiectate ale parteneriatului amintim – un modul pilot de învățare, format din trei sub module Gândire critică în Arhitectură, Explorare, Proiectare, un nou curriculum inovator pentru un MSC comun de doi ani care va fi implementat în instituțiile participante după finalizarea proiectelor. Toate rezultatele intelectuale vor fi făcute publice printr-o publicație web care cuprinde conținutul primelor două rezultate transpuse într-o formă care este ușor accesibilă pentru o audiență mai mare.

Ca impact pe termen lung, ne dorim ca cei 28 de studenți participanţi să îşi îmbunătățească abilitățile de colectare a datelor; de utilizare a instrumentelor GIS pentru stocarea și analizarea datelor; abilitățile de scriere critică; capacitatea de a comunica în scris, desen și vorbire; capacitatea de a iniția proiecte arhitecturale în regiunea Banatului. Participanții se vor familiariza cu istoria și evoluția regiunii Banat, concepte noi de teoria arhitecturii, antropologie urbană aplicată, si cu modul în care instrumentele digitale ne schimbă înțelegerea teritoriului. Studenții vor stăpâni instrumente pentru colectarea datelor calitative și cantitative din jurnalism, geografie socială și antropologie; vor învăţa să foloseseasca instrumente digitale pentru indexarea și analiza informațiilor (instrumente GIS); dobândi experiență aplicată în dezbaterea problemelor de interes public; câștiga experiență aplicată în relația cu oficialii unităţilor teritorial administrative, dar si a altor actori instituționali. Studenții vor fi mai flexibili în privinţa propriilor punctele de vedere, exercitându-şi capacitatea de a înțelege problemele teritoriului din perspective divergente. Pe termen lung, proiectul va contribui la creșterea relevanței școlilor locale din domeniul academic, dar și în regiune, dovedindu-și importanța socială ca actori direct implicați in problematica si in nevoile comunităților locale.

Partenerii proiectului sunt: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Arhitectura si Urbanism, in calitate de coordonator, Universitatea de Arhitectură si Urbanism Ion Mincu din Bucureşti (România), Univerzitet u Novom Sadu, Departamentul de Arhitectură (Serbia), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, Facultatea de Geografie (Bulgaria), Debreceni Egyetem, Departamentul de Arhitectură (Ungaria), Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Departamentul pentru Clădiri Publice al Facultăţii de Arhitectură (Ungaria), Universitatea Babeş Bolyai, Departamentul de Sociologie (România).

Bugentul aprobat, ce va fi distribuit între parteneri pe perioada de doi ani de implementare a proiectului este de 280.276 euro.

 

EN

 

 

Following the publication of the selection results for the K203 Erasmus+ Strategic Partnerships within the University Field, The Polytechnic University of Timisoara and its Faculty of Architecture and Urban Planning are pleased to announce that its Triplex confinium_tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning while exploring and addressing discontinuities along the national borders in-between Romania, Hungary and Serbia, project has been selected as top application, thus obtaining its necessary funding.

As made evident by the gaps and mismatches seen in the last two decades, transnational collaboration in the field of architecture between Romania, Hungary and Serbia has been sparse. Architecture students, educators and consequently young professional architects, from Romania, Serbia, and Hungary are mostly unaware of each other of their common cultural ground and of the extent that their somewhat similar recent social, political, and economic history is affecting their work environment and design decisions. The proposed transnational collaborations will tackle the complex territorial conditions of one such very specific possible meeting area, the Banat region (DKMT euro-region).

The Triplex Confinium strategic partnership will address the gaps and mismatches between each partner country’s spatial policies as well as educational trends by acknowledging that difference is just as important as semblance. By designing and testing new comparative educational modules for architects related to the fields of anthropology, political science, social geography, digital tools for interpretation of data we hope to increase the awareness of architects towards these common issues. These will be addressed to a group of 21 educators and 28 students working together in two intensive training programs. The program will create opportunities for real, on site experiences for the target group of the project highlighting the theory and tools necessary for territorial exploration as well as project implementation through participatory tactics. On the long term we will create a framework for transnational partnerships between our neighbouring countries – Romania, Serbia and Hungary, focused on competences of the set target group with the aim of approaching shared problems regarding both higher education and regional development. By increasing the awareness of our common heritage as a palpable, shared resource we hope to encourage our main target group to promote excellence within this field of spatial practice, with the direct involvement of local actors: volunteers, community leaders, elected officials, administrators, and various NGO’s

The target group of the project consists of 21 tutors and 28 students. There will also be 179 indirect beneficiaries of the project that will participate to multiplying events. Participants come from the fields of architecture, urban planning, urban anthropology, social geography, sociology and political science.

The main intellectual output in the project, that will constitute the base for all others will be the new pedagogical structure based on three modules: Critical thinking in architecture, Exploration&Analysis, Design&Implementation. Information and tools developed as part of the three modules will gradually migrate into the other two outputs – Curriculum and Digital publication. The production workflow is based on the following steps: (1)Collective sketch out of deliverables and actions during transnational meetings; (2)Individual development & local testing sessions; (3)Dissemination of results to all partners ; (4)Internal peer review mechanism; (5)Main testing sessions during intensive programs (6) Integration of results. These 5 types of actions should be understood as phases in a production cycle that repeats itself determined by the two intensive programs in the project.

Among the projected result of the project are -1 pilot learning module consisting of three sub-modules Critical thinking in Architecture, Exploration, Design, a new innovative curriculum for a two-year joint MSC to be implemented in the participating institutions after the projects ends. All intellectual outputs will be made public through a web publication comprising the content of the first two outcomes transposed in a form that is easily accessible to a larger audience.

As impact we foresee that 28 learners will improve or gain abilities of data collection; using GIS tools to store and analyse data; critical writing skills; ability to communicate in writing, drawing and speech; improved ability to initiate architectural projects in the Banat region. Participants will become familiarized with the history and evolution of the region Banat, architectural theory, urban anthropology applied to architecture or the way digital tools change our understanding of the territory. Learners will master tools for gathering qualitative and quantitative data from journalism, social geography and anthropology; learn how to use digital tools for indexing and analysing information (GIS tools); gain applied experience in debating issues of public interest; gain applied experience in dealing with city officials, lawmakers and other institutional actors. Students will be more flexible in their views as they will exercise their capacity to understand opposing points of view and more likely to exercise their sense of equity and empathy in a time when it is mostly needed. On the long term the project will help increase the relevance of local schools within the academic field but also in the region as actors directly involved with communities.

The project partners are: Universitatea Politehnica din Timisoara, Faculty of Architecture and Urban Planning as coordinator,Universitatea de Architectura si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti (Romania), Univerzitet u Novom Sadu, Department of Architecture (Serbia), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, Faculty of Geography (Bulgaria), Debreceni Egyetem, department of Architecture (Hungary), Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Departement of Public Building Design, Faculty of Architecture (Hungary), Universitatea Babes Bolyai, Department of Sociology (Romania).

The approved budget that will be shared among partners, between 2020 and 2021, during the two years of implementation is of 280.276 euros.

 

escort akbatı - akbatı escort