Timișoara SMART City

Timișoara SMART City

Reuniuneaintegrată a unuisistem de mobilitateeficientă (TTT – Timișoara Tram Tren), cu un sistem de protecțieîmpotrivapoluăriiatmosferice (perdeleforestiereconstândîncoridoareecologiceamenajatede-alungulcanalelor de desecaredin NV Timișoarei) și un uninelalbastru-verde (TMGBR) întregitorînjurulzonei centrale.

 

Pânăîn 2050, populațiaurbanămondială va crește la peste 80%.  Toatălumea este de acordcăpanaceulpentruaceastăprovocare pare a fi conceptul de “Smart Cities”.

Nu este însăclarce este un “Smart City”. João Marranasustinecăpentru ca un orașsădevină “SMART” el trebuiesăperformezeintegratîn :

“Smart” Economy: spirit inovativ, spirit antreprenorial, productivitate, imagine economică etc..;

“Smart” Mobility: accesibilitateinternațională – națională – locală, sisteme de transport inovativeșisigure etc..;

“Smart” Environment: atractivitate la condițiilenaturale, protecțiamediului, managementulsustenabil al resurselornaturale, eficiențăenergetică, poluarea etc.. ;

“Smart” Living: facilități culturale, de educație,  condiții de sănătate, siguranțăindividualăcoeziunesocială etc..;

“Smart” People: nivelulcalificării, afinitatea de a învățapeîntregparcursulvieții, pluralitateetnică, participare la viațapublică, etc..

și “Smart” Governance: participareapopulației la luareadeciziilorreferitoare la strategilepolitice si de perspectiva, in transparentaguvernamentala, etc., punct de vederediferitfata de cei care sustindoarutilizareainformatiei si comunicarii (IT&C).

Timișoara SMART City

Înprezentulstudiu, Centrul de CercetarepentruPlanificareUrbanăTimișoara (CCPUT), împreunăcu RUR, a definitproblematica (punctele tari șiceleslabe) ale MunicipiuluiTimișoarașiapoi a oferit scenarii complementareceloroficialecudiferiteoptiuni, pentrumaximizareaavantajelorșiminimizareadezavantajelorexistente.

Pentruinceput am definitscara de operare in context – viziuneanoastraeste de a integrataurbanul in teritoriulinconjurator (“Smart Cities in Smart Territories”). Apoiamdefinitmijloacelefinanciare de operare – noicredem ca este mai important a aduceideinoi la scaralocului, fezabile de pus in practica, prinutilizarea de costurireduse, pentru a imbunatatiiserviciile si a ridicacalitateavietiilocuitorilor, pozitiediferitafata de cei ce cred ca este nevoiedoar de mijloacefinanciare majore in utilizarearesurselor.

Punctelefavorabilealemunicipiuluisunt:

a) AeroportulInternaționalTraianVuia ca nod global intermodal al transportuluiaero cargo China – Europa Centrală, pe care îlpropunem ca declanșatorpentru o economieșimobilitateinteligentăînregiune

b) nivelulcalificării, pluralitateetnică, participare la viațapublică a locuitorilorsăi ce poatedeclanșa o populație smart

și c) canalele de desecărișivechilemeandrealecursurilornaturale de apă ce poatedeclanșa un mediu smart.

Timisoara are treipuncteslabeșianume:

a) demografic – populațiascăzută (cca. 300.000 locuitori) pentru a puteajucarolul de poleuroregional,

b) mobilitate – traversareacentrală a orasului de cătrecaleaferată ce genereazăcelpuțin 7 puncte de discontinuitate (ce vor fi amplificateprinîntărireaculoarului 7 pan-european

și c) ecologic – vântuldin nord vest care aduceprafdinpustaPanonica ce situeazamunicipiulîncapătullisteieuropene in ceea ce priveștecalitateaaerului.

 

Pentrurezolvareapunctelorslabeșipunereaînvaloare a punctelorfavorabilepotențiale, Centrul de CercetarepentruPlanificareUrbană Timisoara (CCPUT) de pelânga UPT, încolaborarecu RUR, propune o viziuneintegratăcu un scenariucuoptiunipedirecții ce privescmobilitatea (I si II) șimediul (III).

 

Direcția I – Un sistem de mobilitateregionalpentrunavetiști (sistemul TTT) pe cale ferataînextravilanpână la distanța de 60 de kilometripentru a depășipopulația de 500.000 locuitori, utilizândrețeauaurbană de tramvaie, fără a deblocatransportul de marfă si de călătoriinter-regional care traverseazăorașulîncontinuare.

Operațiunea se face peetape: 1 – dublarealiniei de tramvaipestradaBogdănești de la Solventulînlungime de 2800 metri, (fără a perturba viațaorașului) șiformareasistemului TIMISOARATRAMTREN (TTT), prinracordareaei la existentul care traversează zona centralăși se racordeazăcu Gara Fabric.; 2 – construirealiniei de tramvaipestradaDivizia 9 Cavalerie înlungime de 1800 de metripână la Gara Fabric; 3 – construirealiniei de tramvaipeteritoriulfosteifabriciSolventulînlungime de 800 de metri.

Direcția II – Construireauneicenturiferoviareînpartea de Nord a municipiului ce presupuneamplificareanodului de intershimb de la Aeroportșieliminareatranzituluiferoviarprincentrulorașului, repetândoperatiunea de laînceputulsecolului XX lea.

Actiunea III – Realizareaunuiinel BLUEGREEN pefostultraseu central al căiiferate, urmândvechiultraseu al cursurilor de apă de la începutul sec XVII lea. Cursularaveadebit constant datoritalacului de acumulare de la Dumbravitacealimenteazaacestnoubrat.  Acțiuneapoate fi precedată de realizarea de canaleecologicecuperdeleforestierede cca. 80 de metrilățimeînpartea de Nord-Vest.

Astfel se poaterealiza pas cu pas, fărătraume un orașplin de viață.

Prinacestepropunerisperămrealizareauneieconomii, uneimobilități, unuimediu, uneivieți, unoroameni SMART, printr-o guvernare SMART a Timișoarei.

escort akbatı - akbatı escort