DANUrB+

DANUrB_Poster_297x420_Print-ready_02

DANUrB+
Interreg Danube/ DTP3-433-2.2/ 1.06.2020
 
DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB +) 
 
Creare strategii de dezvoltare sustenabilă pe baza patrimoniului cultural al localităților în contracție de pa malul Dunării
[RO]

Universitatea Politehnica Timișoara este coordonator al activităților din secțiunea mediană a Dunării, împreună cu Universitatea din Belgrad, fiind responsabilă pentru realizarea următoarelor activități: organizarea de întâlniri, discuții, analize, colaborări cu partenerii locali din zona Dunării, dezvoltarea platformei online DANUrB ca bază de date de parteneri potențiali, realizarea de sesiuni de formare și perfecționare a inițiativelor economice culturale locale, facilitarea formării de rețele de cooperare interregională, facilitarea dezvoltării regiunilor competitive, organizarea vizitelor de studiu în regiuni ce au depășit probleme similare cu partenerii locali.

Un aspect semnificativ este crearea unei baze de date reflectatea într-un Atlas al regiunilor Dunării, cu accent pe așezări, cultura și valorile locale și eflectând o analiză a patrimoniului local cu potențial de a facilita dezvoltarea regiunii. De asemenea, alături de parteneri, UPT va fi elaborator al unei strategii regionale de dezvoltare, complementate de planuri locale și o documentație tehnică entru un obiectiv local, în vederea accesării finanțării externe.
Mai multe despre acest proiect la https://www.facebook.com/DANubeUrbanBrand
[EN]
Politehnica University Timisoara is the coordinator of activities in the middle section of the Danube, together with the University of Belgrade, being responsible for carrying out the following activities: organizing meetings, discussions, analyzes, collaborations with local partners in the Danube area, of potential partners, conducting training and improvement sessions of local cultural economic initiatives, facilitating the formation of interregional cooperation networks, facilitating the development of competitive regions, organizing study visits in regions that have overcome similar problems with local partners.

A significant aspect is the creation of a database reflected in an Atlas of the Danube regions, focusing on settlements, culture and local values and conducting an analysis of local heritage with the potential to facilitate the development of the region. Also, together with partners, UPT will be the developer of a regional development strategy, complemented by local plans and technical documentation for a local objective, in order to access external financing.

escort akbatı - akbatı escort