Master

Master “Urbanism și amenajarea teritoriului”

Programul de master este un program de studii avansate, interdisciplinar, pentru absolvenți din diferite domenii: arhitectură, inginerie, geografie, peisagistică, etc. Studenții pot împartasi metode de lucru specifice specializării anterioare, pot dobândi competențe suplimentare și pot explora noi căi de dezvoltare urbană.

Viziunea acestui master este de perspectivă atât în România cât și pe plan mondial și urmărește realizarea unor soluţii adecvate pentru realizarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, urbanism, planificare urbană atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung.

Pe parcursul celor 3 semestre de studiu, studentii vor acumula cunoștiinte legate de analiza din diverse puncte de vedere a țesutul urban, luând în considerare atât fondul construit, infrastructura și contextul social. Intevențiile în tesut urban vor ține cont atât de strategiile de dezvoltare urbană durabilă cât și de factorul social/uman/cultural.

Absolvenții acestui program de studiu pot profesa în domeniile urbanismului, sociologiei urbane, calității mediului, istoriei urbane și amenajarii peisajului.

 

Master “Urban planing and landscape design”

The master program is an advanced interdisciplinary study program for graduates from different fields: architecture, engineering, geography or landscape architecture. Students can share their methods of work obtained during their previous specializations, may acquire additional skills and explore new approaches for urban development.

The curricular  philosophy of this master that follows global theories and trends as well as local and regional confines and realities,  aims to achieve appropriate, short and long term, strategies for landscape design, urban design, urban planning.

During the 3 semesters, students gain the ability to perform a comprehensive multi-faceted analysis of urban space and tissue, considering both the built environment and infrastructure as well as its social, cultural and political context. The interventions into this urban tissue thus take into account, both sustainable urban development strategies as well as the social / human / cultural factors that served as basis for the analysis.

Graduates of this program of study may practice in town planning, urban sociology, environmental studies and protection, urban history and landscape planning.

 

Master „Tendinte, materiale si tehnologii noi in arhitectura de interior”

Programul de master continuă programul de licenţă intitulat „Mobilier şi amenajări interioare”, adâncind pregătirea lor profesională şi lărgind paleta activităţilor derulate după terminarea studiilor. Masterul are ca scop formarea de specialiști în domeniul designului de interior, oferind studenților capacitatea de a realiza amenajări în cadrul unor construcții noi și reamenajari și reabilitari ale unor construcți existente.

În profilul profesional al specialistului în design interior care este pregătit la acest masterat vor intra activităţi de proiectare specifice, atât pentru realizarea de mobilier cât şi pentru amenajările interioare, promovarea de produs, îndrumare, coordonare, avizare şi conlucrare cu industriile producătoare de materiale, subansambluri şi obiecte care contribuie la realizarea ambianţei spaţiului arhitectural, evaluarea şi comercializarea de obiecte ce intră în categoria „antichităţi”.

Programul de studii este elaborat astfel încât să se asigure cunoașterea și aprofundarea în detaliu a tuturor aspectelor legate de proiectarea de interior, permițând fiecărui student să-și aleagă un traseu propriu de învățare potrivit aptitudinilor și intereselor sale.

 

Master “Trends, new materials and technologies in interior architecture”

This master’s program continues the undergraduate program entitled “Furniture and interior” strengthening their professional training and widening the range of activities undertaken after graduation. During the 3 semesters, this master aims to train specialists in interior design, giving students the ability to develop complex interior design projects either  within a new buildings or  as rearrangements and rehabilitations of old historic buildings.

The professional profile of the interior designer that is emphasized  during this master program contains design specific activities, both in terms of furniture and interior design, product promotion, guidance, coordination, approval, object and furniture design that contribute to the ambiance of the architectural space and evaluation of objects classified as “antiques”.

The curriculum is geared to ensure knowledge and deepening in detail of all aspects of interior design, allowing each student to choose one’s own learning path according to their skills and interests.

 

Master „Proiectare complexa in arhitectura”

Masterul va aborda teme de proiectare de-o anvergură mai consistentă, inserate în peisaje urbane cu problematici complexe, teme de proiectare care au grad de complexitate sporit, necesitând o pregatire mult mai aprofundată pentru arhitecţii ce-şi vor asuma asemenea responsabilităţi.

Pe de-o parte masterul abordează în primul rand constructii ce aduc împreună programe diferite, mai mult sau mai puţin complementare, investiţii mari cu implecaţii economice, sociale, culturale şi ecologice consistente. În al doilea rand este vorba despre situaţii / amplasamente care la rândul lor pun probleme deosebite, necesitând abordări multicriteriale, multistratificate şi multiprofesionale.

Masterul pe domeniul proiectării complexe de arhitectură, nu face decât să creeze premizele şi să sporească legăturile în acest câmp de interes profesional. După absolvirea masterului şi a studiilor doctorale în cotutelă, absolvenţii îşi vor putea continua activitatea ca angajaţi în cadrul unor institute de cercetare sau ca profesori în cadrul unor universităţi din Europa.

Master “Complex building design”

The master’s program will address building design themes of a more consistent scale, inserted into urban landscapes with complex problems, projects that have an increased complexity, requiring a more thorough training for architects who will also assume this kind of responsibilities.

Firstly the master will primarily address mixed-use buildings, which bring more or less complementary programs together, with consistent economic, social, cultural and ecological implications. Secondly it will focus on situations/locations that raise design problems and require a multi-criterial, multi-layered and pluridisciplinary approach.

The master of complex architectural design both creates the premises and enhances the ties between academic research and professional practice. After graduation architects may continue their work as employees in research institutes or professors in universities all around the world.

 

Master Restaurare si regenerare patrimonială”

Masterul are scopul de a forma arhitecți experți în conservarea, reabilitatea si reastaurare patrimoniului construit, capabili, de asemenea, de a proiecta clădiri noi în armonie cu contextul istoric și ambiental, pentru a putea restitui frumusețea și identitatea așezărilor istorice.

Problematica restaurarii si regenerarii patrimoniale, va fi abordata atat din punct de vedere conceptual cat si din punct de vedere tehnic, fiind incurajata pe tot parcursul masterului o stransă legatura intre studenti cu diferite specializari anterioare.

Absolventii masterului vor fi specialisti capabili sa satisfaca cerintele Uniunii Europene legate de reabilitarea, regenerarea si revitalizarea patrimoniului construit și care vor permite in viitor colaborări și interacțiuni certe pe piața muncii cu alți masteranzii sau doctoranzii care au absolvit aceste cursuri și diverse instituții și entități academice din țară și străinătate.

 

Master “Heritage restoration and regeneration”

This master program aims to train architects that will be experts both in the conservation, rehabilitation and restoration of the built heritage, as well as in adding value to this special context through harmonious new buildings or extensions, emphasizing and complimenting the beauty and identitary of the historical sites and landscapes.

The issue of heritage restoration and regeneration, will be addressed both through a conceptual framework as well as through specific technical approaches, thus encouraging, throughout the three semesters of study, closer connections between the different previous fields  of studies that the students hath undertaken.

The master program will train specialists able to meet EU requirements related to the rehabilitation, restoration and revitalization of the built heritage and  will enable future collaboration and interaction with other graduate students who have completed these courses and various institutions and academic entities in the country or abroad.

Admiterea pentru anul universitare 2016-2017 se va desfasura in 2016 pentru toate cele patru mastere acreditate. Detalii se vor anunta ulterior.

escort akbatı - akbatı escort